Producenci
Regulamin

Regulamin zakupów

 

1.zakupowo.sklep.pl zwany dalej "Zakupowo" to sklep internetowy, dostępny w domenie zakupowo.sklep.pl, prowadzony przez „Zakupowo” Martyna Urbaniak z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Zuchów 17, NIP: 762-191-16-58, REGON: 364867197, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: zakupowow@sklep.hub.pl oraz numerem telefonu 501-209-317 lub 507-115-963.

 

2. "Zakupowo" prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie zakupowo.sklep.pl

 

3. Do korzystania ze sklepu internetowego "Zakupowo", w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej

- przeglądarka internetowa

 

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego"Zakupowo" w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej "Zakupowo" oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego "Zakupowo", w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego "Zakupowo". Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

5. Klienci mają możliwość korzystania z „Zakupowo” dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w „Zakupowo” (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na „Zakupowo” ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z "Zakupowo" dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail zakupowo@sklep.hub.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których "Zakupowo" jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w „Zakupowo” należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła.
Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a "Zakupowo", której przedmiotem są usługi świadczone przez "Zakupowo", na warunkach określonych w Regulaminie.

 

7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu „Zakupowo” (w tym funkcjonowania Konta). Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: zakupowo@sklep.hub.pl, lub pisemnie na adres "Zakupowo" wskazany w pkt. 1 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez "Zakupowo" w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji "Zakupowo" niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w „Zakupowo” , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z „Zakupowo” oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

10. Wszystkie produkty dostępne w „Zakupowo” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

11. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych „Zakupowo” są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt może być wystawiana faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient podczas procesu składania zamówienia wyraźnie zaznaczy, że nie wyraża zgody na dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej. W przeciwnym wypadku faktura VAT może być wysłana w formie papierowej za odpłatnością. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

12. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (w tym firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w „Zakupowo” wskazanych w zakładce sposoby i koszty dostawy

13. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia. Potwierdzenie następuje w drodze przesłania konsumentowi/klientowi wiadomości email, w której sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji lub telefonicznie. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a "Zakupowo" dotycząca zakupu danego produktu w „Zakupowo” ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w „Zakupowo” jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów 

14. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a "Zakupowo", "Zakupowo" potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

15. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach „Zakupowo” , "Zakupowo" może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki.

16. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w „Zakupowo” produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produkt. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym "Zakupowo", zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia oraz o dodatkowych kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie „Zakupowo” w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

17. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy przy czym zwykle jest to 1-3 dni roboczych ( w przypadku płatności przelewem liczone od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu). Szczegółowe terminy wysyłki opisane są w zakładce Sposoby i koszty dostawy. 

(wyjątkiem są produkty, przy zakupie, których czas realizacji mówienia wynosi ponad 7 dni np. krzesła obrotowe. Przybliżony czas realizacji wskazany jest podczas procesu składania zamówienia)

18. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zakupowo nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - a Zakupowo może być pośrednikiem przekazującym reklamację.

19. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:


- w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:
zakupowo@sklep.hub.pl
lub poprzez wypełnianie i wysłanie mailem Formularza reklamacji dostępnego na „Zakupowo” w zakładce Formularz reklamacji i zwrotu;


- pisemnie na adres "Zakupowo" podany w pkt. 1 Regulaminu.

 

(proszę na adres siedziby firmy nie wysyłać reklamowanych produktów oraz zwrotów,

właściwy adres każdorazowo w zależności od reklamowanego lub zwracanego produktu

zostanie przesłany mailem)

 

20. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

21. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

22. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji "Zakupowo" zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

23. "Zakupowo" rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni "Zakupowo" nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

24. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt "Zakupowo"

25. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

26. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że "Zakupowo" niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez "Zakupowo". albo "Zakupowo" nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

27. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany przez Sprzedawcę przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

28. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w „Zakupowo” i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres zakupowo@sklep.hub.pl w okresie nie dłuższym niż 1 tydzień od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez "Zakupowo" dokonanych przez Klienta zakupów.

29. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu „Zakupowo” stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie „Zakupowo” składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez "Zakupowo" dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta.

30. Podane przez Klientów dane osobowe "Zakupowo". zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w „Zakupowo” wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w „Zakupowo” . Adres e-mail będzie przetwarzany przez "Zakupowo" w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o „Zakupowo” .

31. "Zakupowo" z ważnych przyczyn może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach „Zakupowo” . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez "Zakupowo", który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w „Zakupowo” zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

32. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

34. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez "Zakupowo" w ramach „Zakupowo” będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),


- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.


Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 

Załącznik nr 1
Polityka Ochrony Prywatności


1.
"Zakupowo" przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. "Zakupowo" z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności "Zakupowo" zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. "Zakupowo" sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem „Zakupowo” .

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów,
w związku z zakupami w „Zakupowo” jest:


- "Zakupowo"- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez "Zakupowo"
- "Zakupowo" - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

Poprzez Sklep należy rozumieć Partnera współpracującego z "Zakupowo" oferującego swoje produkty w sklepie „Zakupowo”.

 

3. W sytuacji określonej w pkt. 2 powyżej, "Zakupowo" udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów „Zakupowo” , którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością "Zakupowo" oraz Sklepu w zakresie „Zakupowo” , w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach „Zakupowo” (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

5.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.

 

6. Klienci mogą przeglądać „Zakupowo” oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w „Zakupowo” oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez "Zakupowo" informacji o działalności gospodarczej i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez "Zakupowo" i za zgodą Klientów.

 

 9. W przypadku uzyskania przez "Zakupowo" lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z „Zakupowo” niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, "Zakupowo" lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez PayU za towary nabyte w „Zakupowo” lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:


- w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w „Zakupowo” produkty,
- niezwłocznie po wyborze przez Klienta w „Zakupowo” sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

11. "Zakupowo" oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy "Zakupowo" lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez "Zakupowo" lub Sklep danych osobowych innemu niż "Zakupowo" lub Sklep administratorowi danych.

 

12. "Zakupowo" zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. "Zakupowo" zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. "Zakupowo" lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec "Zakupowo" lub Sklepu lub też gdy "Zakupowo" lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w „Zakupowo” naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

13. "Zakupowo" wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

14. "Zakupowo" może stosować pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z „Zakupowo” . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z „Zakupowo” , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Informacja o Cookies

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

 

Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres zakupowo@sklep.hub.pl korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz reklamacji i zwrotu zamieszczony na stronie „Zakupowo” . W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w siedzibie firmy po otrzymaniu przesyłki. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2.w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać mailem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"Zakupowo"
ul. Zuchów 17
07-200 Wyszków
zakupowo@sklep.hub.pl

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

 

 1. ………………………………………………………………………………….……,

 2. ………………………………………………………………………………….……,

 3. …………………………………………………………………………………….…,

 4. ……………………………………………………………………………………….,

 5. ……………………………………………………………………………………….,

 

Numer zamówienia …………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy ………………………………………….,

data odbioru ……………………………………………………..,

Imię i nazwisko…………………………………………………………..,
Adres………………………………………………………………………,
Data………………………………………………………………………..,

Czytelny podpis ………………………………………….,

 

(proszę na adres siedziby firmy nie wysyłać reklamowanych produktów oraz zwrotów,

właściwy adres w zależności od reklamowanego lub zwracanego produktu

zostanie przesłany mailowo)

 

Promocje
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 ametyst #M1
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 ametyst #M1
126,00 zł 115,00 zł 102,44 zł 93,50 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Azure\Błękitny #M1
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Azure\Błękitny #M1
285,00 zł 265,00 zł 231,71 zł 215,45 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Amethyst\Fioletowy
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Amethyst\Fioletowy
285,00 zł 265,00 zł 231,71 zł 215,45 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 kamień księżycowy #M1
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 kamień księżycowy #M1
126,00 zł 115,00 zł 102,44 zł 93,50 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime\Limonowy #M1
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime\Limonowy #M1
285,00 zł 265,00 zł 231,71 zł 215,45 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 pomarańcza #M1
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 pomarańcza #M1
126,00 zł 115,00 zł 102,44 zł 93,50 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone #M1
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone #M1
285,00 zł 265,00 zł 231,71 zł 215,45 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 limonka #M1
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 limonka #M1
126,00 zł 115,00 zł 102,44 zł 93,50 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 lazur #M1
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 lazur #M1
126,00 zł 115,00 zł 102,44 zł 93,50 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange\Pomarańczowy #M1
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange\Pomarańczowy #M1
285,00 zł 265,00 zł 231,71 zł 215,45 zł
szt.
Bestsellery
BABCIA GĄSKA INTERAKTYWNA OPOWIADA BAJKI BIAŁA
BABCIA GĄSKA INTERAKTYWNA OPOWIADA BAJKI BIAŁA
84,00 zł 68,29 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L Plus Moonstone #M1
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L Plus Moonstone #M1
377,00 zł 306,50 zł
szt.
BABCIA GĄSKA INTERAKTYWNA OPOWIADA BAJKI SZARA
BABCIA GĄSKA INTERAKTYWNA OPOWIADA BAJKI SZARA
84,00 zł 68,29 zł
szt.
Mata Edukacyjana do zabawy z gryzakami i grzechotkami #D1
Mata Edukacyjana do zabawy z gryzakami i grzechotkami #D1
154,00 zł 125,20 zł
szt.
KOŃ NA BIEGUNACH MUSTANG 2015 BLACK DOT #B1
KOŃ NA BIEGUNACH MUSTANG 2015 BLACK DOT #B1
172,00 zł 139,84 zł
SHIBAJUKU LALKA 33 CM SUKI 2
SHIBAJUKU LALKA 33 CM SUKI 2
70,00 zł 56,91 zł
szt.
BABCIA GĄSKA INTERAKTYWNA OPOWIADA BAJKI RÓZOWA
BABCIA GĄSKA INTERAKTYWNA OPOWIADA BAJKI RÓZOWA
84,00 zł 68,29 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L Amethyst\Fioletowy #M1
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L Amethyst\Fioletowy #M1
275,00 zł 223,58 zł
szt.
Suchy basen z piłeczkami 300szt, 90 cm x 90cm #ZZ
Suchy basen z piłeczkami 300szt, 90 cm x 90cm #ZZ
315,00 zł 256,10 zł
szt.
KOJEC ŁÓŻECZKO MIRAGE 2014 GRAY BIRD #B1
KOJEC ŁÓŻECZKO MIRAGE 2014 GRAY BIRD #B1
198,00 zł 160,98 zł
szt.
SHIBAJUKU LALKA 33 CM YOKO 2
SHIBAJUKU LALKA 33 CM YOKO 2
70,00 zł 56,91 zł
szt.
Suchy basen z piłeczkami 150szt, 90 cm x 90cm #ZZ
Suchy basen z piłeczkami 150szt, 90 cm x 90cm #ZZ
255,00 zł 207,32 zł
szt.
KOŃ NA BIEGUNACH PRINCESS RÓŻOWY #B1
KOŃ NA BIEGUNACH PRINCESS RÓŻOWY #B1
158,00 zł 128,46 zł
szt.
MONOPOLY JUNIOR ŚWINKA PEPPA
MONOPOLY JUNIOR ŚWINKA PEPPA
58,00 zł 47,15 zł
szt.
SZACHY ŚREDNIOWIECZNE DREWNIANE
SZACHY ŚREDNIOWIECZNE DREWNIANE
100,00 zł 81,30 zł
szt.
INTERAKTYWNY KOTEK Z LEGOWISKIEM CZARNO-BIAŁY
INTERAKTYWNY KOTEK Z LEGOWISKIEM CZARNO-BIAŁY
46,00 zł 37,40 zł
szt.
ZGADNIJ KTO TO ŚWINKA PEPPA
ZGADNIJ KTO TO ŚWINKA PEPPA
38,00 zł 30,89 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk 2S NG #M1
Mikroskop Levenhuk 2S NG #M1
146,00 zł 118,70 zł
szt.
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 lazur #M1
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 lazur #M1
126,00 zł 115,00 zł 102,44 zł 93,50 zł
szt.
CHODZIK W1121NA2 GREEN #D1
CHODZIK W1121NA2 GREEN #D1
161,00 zł 130,89 zł
szt.
THE AMAZING ZHUS ZWIERZĄTKO PICADILLY
THE AMAZING ZHUS ZWIERZĄTKO PICADILLY
32,00 zł 26,02 zł
szt.
KOSTIUM SPIDERMAN 4 LATEK #E1
KOSTIUM SPIDERMAN 4 LATEK #E1
30,00 zł 24,39 zł
szt.
Suchy basen z piłeczkami 600szt, średnica 125cm #ZZ
Suchy basen z piłeczkami 600szt, średnica 125cm #ZZ
499,00 zł 405,69 zł
szt.
KOSTIUM BATMAN DLA 4 LATKA STRÓJ PRZEBRANIE #E1
KOSTIUM BATMAN DLA 4 LATKA STRÓJ PRZEBRANIE #E1
30,00 zł 24,39 zł
szt.
KURTYNA WODNA SUNDEO HIT NA LATO
KURTYNA WODNA SUNDEO HIT NA LATO
180,00 zł 146,34 zł
szt.
ŚWINKA PEPPA DOMEK Z KARTONU REKLAMA TV
ŚWINKA PEPPA DOMEK Z KARTONU REKLAMA TV
42,00 zł 34,15 zł
szt.
Suchy basen z piłeczkami 600szt, 120 cm x 120cm #ZZ
Suchy basen z piłeczkami 600szt, 120 cm x 120cm #ZZ
499,00 zł 405,69 zł
szt.
SARA PAPUGA PIRATA POWTARZA ZABAWNYM GŁOSEM TAŃCZY DUŻA
SARA PAPUGA PIRATA POWTARZA ZABAWNYM GŁOSEM TAŃCZY DUŻA
81,00 zł 65,85 zł
KRZESŁO OBROTOWE STORIA ROZMIAR 3 MOTYLKI S+WK+P #R1
KRZESŁO OBROTOWE STORIA ROZMIAR 3 MOTYLKI S+WK+P #R1
379,00 zł 308,13 zł
szt.
KLOCKI STRAŻ POŻARNA 21901 MEGA ZESTAW 697 ELEMENTÓW
KLOCKI STRAŻ POŻARNA 21901 MEGA ZESTAW 697 ELEMENTÓW
105,00 zł 85,37 zł
szt.
KLOCKI BLOCKI STRAZ POŻARNA 244 ELEMENTÓW
KLOCKI BLOCKI STRAZ POŻARNA 244 ELEMENTÓW
28,00 zł 22,76 zł
szt.
GIGANTYCZNA SUPER BAŃKOPIŁKA - RÓŻOWA REKL TV
GIGANTYCZNA SUPER BAŃKOPIŁKA - RÓŻOWA REKL TV
63,00 zł 51,22 zł
szt.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl